search

Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokamos medicininės paslaugos viešojoje įstaigoje Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – VšĮ Jonavos PSPC) teikiamos ir apmokėjimas už jas pagrindžiamas vadovaujantis šiais teisės aktais:

1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 1996 m. kovo 26 d. Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo" patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2 ir šio kainyno pakeitimais. Kainyno kainos indeksuotos ne didesniu nei šio įsakymo 2 priede 2 punktu „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo tvarka" nustatyta tvarka apskaičiuotu koeficientu ir patvirtintos VšĮ Jonavos PSPC direktoriaus įsakymu.

1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" ir šio įsakymo pakeitimais.

1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" ir šio įsakymo pakeitimais.

1.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 711 „Dėl LNSS vykdomųjų subjektų tarpusavio atsiskaitymų už pagal sutartis suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas".

2. Mokamų nemedicininių paslaugų sąrašas ir kainos tvirtinamos Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

3. VšĮ Jonavos PSPC teikiamos mokamos paslaugos:

3.1. laboratoriniai tyrimai;

3.2. gydytojų konsultacijos;

3.3. medicininės procedūros ar manipuliacijos;

3.4. dokumentų kopijavimo;

3.5. profilaktiniai sveikatos tikrinimai;

3.6. pažymų išdavimas, kai tai nėra susiję su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu.

4. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms VšĮ Jonavos PSPC ir jos filialuose, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

4.1. Valstybės ir Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų;

4.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;

4.3. Valstybės ir savivaldybės sveikatos fondų lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

5. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinąją pagalbą) teikiamos kai:

5.1. pacientas neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;

5.2. pacientas nėra prisirašęs prie gydymo įstaigos;

5.3. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos (vakcinacija, tyrimai ir pan.), kurios nefinansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

5.4. paslaugos teikiamos ne Europos Sąjungos (toliau - ES) šalių piliečiams, taip pat ES šalių piliečiams nepateikusiems asmens dokumento, Europos sveikatos draudimo kortelės ar E formos pažymos;

5.5. Sveikatos apsaugos ministro bei Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymais priskirtos prie mokamų paslaugų.

6. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo" negali būti priskirtos prie mokamų paslaugų.

7. Informaciją apie galimybę gauti mokamas paslaugas įstaigoje teikia:

7.1. pacientą gydantis gydytojas;

7.2. registratūros darbuotojas;

7.3. slaugytojas;

7.4. odontologo padėjėjas;

7.5. medicinos statistikas;

7.6. vyr. slaugos administratorius;

7.7. sekretorius.

8. Mokamos paslaugos įforminamos šiose formose:

8.1. „Sutikimas mokamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai".

8.2. „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas".

II. MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

9. Pacientas, pageidaujantis gauti mokamą paslaugą, kreipiasi į VšĮ Jonavos PSPC registratūrą. Registratūros darbuotojas supažindina su mokamų paslaugų teikimo pagrįstumu, tvarkos reikalavimais bei kainomis ir nukreipia asmenį į atitinkamą skyrių, kabinetą, kur jam suteikiama išsami informacija apie paslaugos kainą ir veiksmus, kuriuos jis turi atlikti.

10. Gydytojas, informuodamas pacientą ar jo įstatyminį atstovą apie susirgimą, tyrimų, gydymo planą, pateikia informaciją apie galimybę savo iniciatyva pasirinkti papildomas paslaugas (tyrimus, medicinos procedūras, gydytojų specialistų konsultacijas), nesusijusias su pagrindinės ligos gydymu. Tuo atveju pacientas ar jo įstatyminis atstovas už šias paslaugas apmoka visą kainą.

11. Jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai jis sumoka paslaugų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą.

12. Įstaigos darbuotojas užpildo patvirtintą formą „Sutikimas mokamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai", nurodydamas paslaugos kodą, pavadinimą, kiekį, kainą, sumą, kurį pasirašo gydytojas arba slaugos specialistas. Pacientas (ar jo atstovas) savo pageidavimą dėl mokamų paslaugų patvirtina parašu.

13. Mokama už pageidaujamą paslaugą kasoje, pateikiant mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą. Asmuo dirbantis su kasos aparatu, apskaitos lape įrašo kasos kvito numerį, datą, įmokėtų pinigų sumą ir pasirašo. Po kasos darbo valandų pacientas už paslaugas moka registratūroje.

14. VšĮ Jonavos PSPC filialuose už atliekamas mokamas paslaugas yra išrašomas asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas ir pinigų priėmimo kvitas, kurie kartu su pinigais įnešami į centrinės buhalterijos kasą.

15. Pacientas, mokantis už plombines medžiagas ir vienkartines priemones, turi apsilankyti pas gydytoją odontologą ir turėti nukreipimą, kuriame surašytos naudojamos medžiagos ir kainos. Sumokėti už plombines medžiagas reikia pieš dantų plombavimą VšĮ Jonavos PSPC kasoje, o po kasos darbo valandų odontologiniame kabinete.

16. Sumokėjus už mokamas paslaugas, pacientui išduodamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (pinigų priėmimo kvitas arba kasos aparato kvitas). Esant poreikiui, tą pačią dieną gali būti išrašoma PVM sąskaita faktūra. Mokamų paslaugų apskaitos lapai lieka kasoje.

17. Suteikus pacientui mokamas paslaugas, pažymima statistinėje formoje, formoje Nr. 025/a-LK.

18. Gydytojas arba slaugytojas užrašo kasos čekio (kvito) numerį ir sumokėtą pinigų sumą į asmens sveikatos istoriją. Pacientas pasirašo ambulatorinėje kortelėje.

19. Neatlikus paslaugų, už paslaugą sumokėti pinigai pacientui yra grąžinami. Pacientas, pageidaujantis susigrąžinti pinigus, privalo VšĮ Jonavos PSPC direktoriui pateikti prašymą su gydančio gydytojo patvirtinimu, jog paslauga nebuvo suteikta, bei kasos kvitą.

20. Buhalterijos darbuotojai vykdo suteiktų mokamų paslaugų apskaitą. Lėšos už suteiktas mokamas paslaugas apskaitomos atskiroje buhalterinėje sąskaitoje.

III. MOKĖJIMO UŽ MOKAMAS PASLAUGAS TVARKA

21. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros ar nemedicinines paslaugas sumoka pacientas arba už jį gali sumokėti kitas fizinis ar juridinis asmuo.

22. Visais atvejais pacientui ar jo atstovui išduodamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (pinigų priėmimo kvitas ar kasos aparato kvitas).

23. Pinigai laikomi seifuose, vieną kartą per mėnesį atiduodami buhalterijai.

IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos tik pacientui ar jo atstovui sutikus.

25. Įstaigos vadovas užtikrina pacientų informavimą apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, mokamų paslaugų kainas. Mokamų paslaugų kainos iškabinamos įstaigoje pacientams matomoje vietoje bei skelbiamos internetinėje svetainėje.

Į viršų